23. 02. 2018.

Upisi u ljetni semestar akademske 2017./2018. godine

OBAVIJEST O UPISU PREDMETA LJETNOG SEMESTRA
AKADEMSKE 2017./2018. GODINE

 

Predmeti ljetnog semestra upisuju se nakon zimskih ispitnih rokova i odvijati će se u periodu

 

od 1. ožujka 2018. godine do 9. ožujka 2018. godine

 

Studenti se upisuju preko ISVU sustava i to:

putem Studomata na Internet stranici https://www.isvu.hr/studomat/prijava ili
na Studomatu u zgradi Veleučilišta u Bjelovaru na adresi Trg E. Kvaternika 4, Bjelovar.

Studenti prve godine studija ne upisuju predmete ljetnog semestra jer su ih upisali prilikom upisa u prvu godinu, ali su obvezni provjeriti na Studomatu da li imaju upisane sve predmete ljetnog semestra u vrijednosti od 30 ECTS-a. U slučaju da nemaju upisane sve predmete iz ljetnog (II.) semestra trebaju se javiti u Studentsku službu osobno ili putem e-maila.

Studenti koji nisu podmirili sve financijske obveze prema Veleučilištu (uplatili cjelokupni iznos školarine) neće moći obaviti upis predmeta ljetnog semestra.

Student  viših godina u semestru koji upisuje može upisati predmete u vrijednosti do  maksimalno 36 ECTS bodova.

U kvotu od maksimalno 36 ECTS bodova ulaze novoupisani predmeti ljetnog semestra i ne položeni predmeti iz ljetnih semestara koje je student ranije upisao, ali ih nije položio.

Studenti preddiplomskog stručnog studija Mehatronika koji su upisali studij prije akademske 2016./2017. godine ((studenti 3. godine studija)  imaju pravo upisati sve predmete ljetnog semestra (VI. semestra) neovisno o broju ostvarenih ECTS bodova.

Studenti nakon upisa na Studomatu ne moraju dolaziti u Studentsku službu već je upis na Studomatu  konačan.

Mole se studenti da prije upisa ljetnog semestra provjere jesu li im u ISVU sustavu (Studomatu) upisane sve ocjene položenih ispita zbog programske povezanosti, kako bi izbjegli situaciju da ne mogu upisati dovoljan broj ECTS-a jer ocjene nisu u sustavu.

Studenti koji će pred kraj veljače i početak ožujka izlaziti na ispitne rokove iz predmeta koji se izvode u II. i/ili IV. semestru, a ukoliko im rezultat tih ispita ovisi o broju ECTS-a za upis, neka obave upis ljetnog semestra nakon što im se rezultati ispita evidentiraju na Studomatu.

Studenti koji ne postupe u skladu s ovom obavijesti i ne obave upis u zadanim terminima naknadni upis mogu obaviti najkasnije do 16. ožujka 2018. godine uz podnošenje zamolbe i uplatu troškova naknadnog upisa u iznosu od 200,00 kuna. Nakon proteka roka za naknadni upis studenti neće moći obaviti upis predmeta ljetnog semestra.

 

Napomena: Na nastavu iz predmeta koji se izvode od 01.03.2018. godine studenti trebaju ići bez obzira što upis još nisu obavili na Studomatu, osim ako su odlučili ne upisati predmet.

  Preuzmite dokument

Odluka o upisu u ljetni semestar ak. 2017.-2018. godine   (328 KB)
Upute za upis putem studomata   (505.57 KB)
 
  Aktualne vijesti - Sve