Decisions of the Technical College in Bjelovar

  Download document

Odluka o službenoj komunikaciji putem vub.hr domene   (75.39 KB)
Odluka o uvjetima upisa studenata u više godine - Mehatronika ak. 2018./2019. god.   (631.34 KB)
Odluka o uvjetima upisa studenata u više godine - Sestrinstvo ak. 2018./2019. god.   (656.62 KB)
Odluka o uvjetima upisa studenata u više godine - Računarstvo ak. 2018./2019. god.   (562.17 KB)
Odluka o reguliranju statusa studenata koji u dvije akademske godine nisu ostvarili 36 ECTS bodova   (313.74 KB)
Odluka o reguliranju prava izlaska na ispit studenata koji ponovno upisuju studij i/ili kolegija na VTŠBJ   (140.96 KB)
Odluka o načinu odabira komisije i reguliranje statusa studenata koji ne polože ispit 8. put   (36.79 KB)
Odluka o polaganju dijelova ispita koji su sastavni dio kolegija Klinička medicina 1, 2, 3   (185.73 KB)
Odluka o postupanju studentske službe prilikom polaganja ispita pred povjerenstvom (4. ili 8. put)   (65.78 KB)
Odluka o imenovanju jedinice za osiguranje kvalitete VTŠBJ   (232.88 KB)
Odluka o imenovanju povjerenstava VTŠBJ za akademsku 2016./2017. godinu   (227.85 KB)
Odluka o provođenju postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta te naslovno nastavna zvanja na VTŠBJ   (1.05 MB)
Odluka o uvjetima reizbora u nastavna i naslovno nastavna zvanja predavača i višeg predavača   (1.19 MB)
Odluka o raspisivanju redovitih izbora za Radničko vijeće   (383.56 KB)
Odluka o iznosu i načinu plaćanja troškova školarine i troškova upisa za studente Veleučilišta u Bjelovaru   (101.98 KB)
Odluka o mogućnosti plaćanja umanjenog dijela troškova školarine   (78.72 KB)
Odluka o visini studentskih naknada za različite namjene   (99.77 KB)
Odluka o imenovanju povjerenstava Veleučilišta u Bjelovaru   (98.55 KB)
Odluka o produženju roka obrane završnih radova   (99.25 KB)
Odluka o reguliranju statusa studenata upisanih po starom studijskom programu - Mehatronika   (80.63 KB)
Odluka o reguliranju statusa studenata upisanih po starom studijskom programu - Sestrinstvo   (80.97 KB)
Odluka o organizaciji turnusne ili blok nastave na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva   (265.9 KB)
Odluka o provođenju postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta te naslovno nastavna zvanja na VTŠBJ   (1.05 MB)
Odluka o uvjetima reizborau nastavna i naslovno nastavna zvanja predavača i višeg predavača   (1.19 MB)