Popis gospodarskih subjekata

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" , broj 90/2011) objavljujemo da Visoka tehnička škola u Bjelovaru kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s trgovačkim društvom Elektroterm d.o.o. iz Bjelovara (OIB : 98753230628)

  Javna nabava - Sve