Članovi Stručnog vijeća Veleučilišta u Bjelovaru

Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru čine:

– dekan, prodekani i voditelji odjela/studija članovi su Stručnog vijeća po položaju,

– po dva predstavnika nastavnika svakog odjela, vodeći računa o ujednačenoj zastupljenosti po poljima i broju studijskih programa koji se izvode na pojedinom odjelu. Predstavnike svakog studijskog programa predlaže voditelj odjela/studija uz suglasnost dekana.

– po jedan predstavnik suradnika izabranih u suradničko zvanje asistenta sa svakog studijskog programa. Predstavnike suradnika izabranih u suradničko zvanje asistenta sa svakog studijskog programa predlaže voditelj odjela/studija uz suglasnost dekana.

–  studentski predstavnici (najmanje 15% ukupnog broja članova Stručnog vijeća), vodeći računa da svaki stručni studij ima najmanje jednog predstavnika.

–  jedan predstavnik zaposlenika, koji nije predstavnik zaposlenika i u Upravnom vijeću, a kojeg imenuje Radničko vijeće.

Stručno vijeće u akademskoj 2021./2022. ima 17 članova. Odluka o imenovanju članova Stručnog vijeća se nalazi u prilogu.

Preuzmite dokumente: