01. 05. 2019.

Voditelj Studentskog inkubatora

Voditelj Studentskog inkubatora

Tomislav Pavlic, v. pred.

e-mail: tpavlic@vub.hr

  Studentski inkubator - Sve