Naziv studija: Stručni diplomski studij Sestrinstvo

Nositelj i izvođač studija: Veleučilište u Bjelovaru

Tip studija: Stručni studij

Razina studija: Stručni diplomski studij

Trajanje studija: 2 godine (IV semestara)

Ukupan broj ECTS bodova: 120

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: magistar/magistra sestrinstva

Ishodi učenja studijskog programa:

 • Primijeniti suvremene spoznaje iz područja sestrinstva u različitim kontekstima i kulturnim okruženjima.
 • Identificirati trendove, dileme i pitanja u svakodnevnoj sestrinskoj praksi unutar globalnog konteksta uvažavajući stručna, moralna, etička i pravna načela.
 • Integrirati znanje o politici, organizaciji i financijama u unapređenje pružanja usluga i postizanje optimalnih rezultata u zdravstvenoj skrbi.
 • Integrirati suvremene spoznaje utemeljene na dokazima u donošenju odluka o skrbi za bolesnike.
 • Upravljati ljudskim i materijalnim resursima u složenim radnim procesima unutar zdravstvene ustanovo primjenjujući proaktivna upravljačka načela.
 • Predložiti javnozdravstvene programe koji će doprinijeti javnom zdravlju uvažavajući globalne, nacionalne i lokalne trendove.
 • Uključiti etičke principe u rješavanje složenih situacija u sestrinskoj praksi i kliničkim istraživanjima.
 • Integrirati zahtjeve sustava osiguravanja kvalitete i sigurnosti u zdravstvenoj njezi u skladu s relevantnim stručnim preporukama.
 • Provesti istraživanje unutar relevantnog znanstvenog područja primjenom suvremenih istraživačkih metoda i statističkih alata.
 • Procijeniti potrebe zdravstvene organizacije s ciljem odabira najbolje strategije razvoja, upravljanja, koordinacije i evaluacije provedenih aktivnosti.
 • Planirati zdravstvenu njegu uključujući identifikaciju i zadovoljavanje emocionalnih i psihičkih potreba pacijenata, učinkovitu komunikaciju, savjetovanje i edukaciju uz poštivanje etičkih smjernica i prava pacijenata.
 • Upravljati procesima pomoću modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.
 • Primjenjivati napredna komunikacijska načela poštujući psihosocijalne i kulturološke čimbenike.
 • Vrednovati kvalitetu zdravstvene njege u skladu s načelima sestrinske skrbi, standardima i zakonskim propisima.
 • Primijeniti suvremene zahtjeve učinkovitog poučavanja te didaktičko-metodička načela organiziranja i izvođenja nastave u formalnim i neformalnim programima obrazovanja.