Stručna praksa na stručnom prijediplomskom studiju Računarstvo

Stručna praksa sastavni je dio programa stručnih prijediplomskih studija na Veleučilištu u Bjelovaru i organizirana je izvan Veleučilišta u suradnji s tržištem rada. Pravilnikom o stručnoj praksi uređuju se organizacija stručne prakse, studentske obveze, sadržaj stručne prakse, mentorstvo, voditeljstvo, koordiniranje i druga pitanja u vezi s obavljanjem stručne prakse studenata Veleučilišta u Bjelovaru.

Na stručnom prijediplomskom studiju Računarstvo studenti obavljaju stručnu praksu u sklopu predmeta Stručna praksa 1 u trajanju od 80 sati i Stručna praksa 2 u trajanju od 140 sati. Planiranje, organizaciju i druge poslove oko izvođenja stručne prakse za prijediplomski stručni studij Računarstvo provodi voditelj stručne prakse Tomislav Adamović, pred. Studenti stručnog prijediplomskog studija Računarstvo obavljaju stručnu praksu u pravnim subjektima koji u sklopu svoje temeljne djelatnosti obavljaju stručne poslove koji su u skladu sa studijskim usmjerenjem studenta. Stručnu praksu student može obaviti u pravnom subjektu s kojim Veleučilište u Bjelovaru ima potpisan Sporazum o suradnji ili može sam predložiti pravni subjekt u kojem će obavljati stručnu praksu, uz suglasnost voditelja stručne prakse. Studenti su dosad stručnu praksu obavljali u sljedećim pravnim subjektima:

Dokumenti vezani uz Stručnu praksu nalaze se u nastavku, a obavijesti o provođenju stručne prakse možete pratiti na sustavu Merlin.

Preuzmite dokumente: