Skip to main content
search

Prijava i polaganje ispita 4. i 8. izlazak na ispit

Student ima pravo pristupiti ispitu maksimalno osam (8) puta na istom predmetu bez ponovnog upisa predmeta.

Pri tome vrijede sljedeća pravila:

· Prvi, drugi i treći izlazak na ispit student polaže bez naknade

· Za četvrti izlazak na ispit student plaća naknadu od 400,00 kn.

Četvrti izlazak na ispit student prijavljuje na Studomatu i potvrdu o plaćenim troškovima polaganja ispita u iznosu od 400,00 kn dostavlja e-mailom u Studentsku službu najkasnije 3 dana prije termina ispita (rok za dostavu je isti kao i rok za prijavu na Studomatu).

Na četvrtom izlasku na ispit student ima pravo usmeno odgovarati nepoložene ishode sukladno Pravilniku o ocjenjivanju. U slučaju da student predmet ne položi 4. put, brišu mu se ostvareni bodovi na ishodima učenja.

· Peti, šesti i sedmi izlazak na ispit student polaže bez naknade

· Prilikom izlaska na ispit osmi put (8) student ispit polaže pred ispitnim povjerenstvom.

U tom slučaju dužni su prvo ispit prijaviti na Studomatu, a nakon toga u Studentsku službu e-mailom dostaviti obrazac Prijave ispita pred povjerenstvom (obrazac se nalazi na dijelu stranice “Obrasci”).

Uz obrazac Prijave ispita pred povjerenstvom prilaže se i uplatnica o plaćenim troškovima polaganja ispita u iznosu od 400,00 kn.

Rok za dostavu u Studentsku službu je 3 dana prije termina ispita (rok za dostavu  je isti kao i rok za prijavu ispita na Studomatu).

Obrazac Prijave ispita pred povjerenstvom  i uplatnicu student može dostavi osobno u Studentsku službu ili poslati skenirano e-mailom.

Ukoliko student u propisanom roku (3 dana prije ispita) ne dostavi u Studentsku službu (za 4. izlazak uplatnicu o plaćenim troškovima, za 8. izlazak obrazac prijave ispita i uplatnicu), smatrati će se kao da nije prijavio ispit i maknuti će ga se s ispitne liste, te neće moći pristupiti ispitu.

Close Menu